Бүртгүүлээд 500 оноо аваарай.

Дагаж мөрдөх дүрэм нь дараах үйлчилгээний нөхцөл хуудсанд оршино.